บทสัมภาษณ์ วินทร์ เลียววาริณ
 
เมืองกับชนบท
 

สัมภาษณ์์นักศึกษา

สิงหาคม 2554


ในความคิดเห็นของคุณวินทร์ คิดว่าการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนั้นมีข้อดีอย่างไร

เมืองไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่หรือเมืองเล็ก เป็นพื้นที่เชื่อมต่อกิจกรรมต่างๆ นานาชนิดที่ชนบทไม่อาจทำได้ เช่น การจัดการเรื่องการเงิน, การตลาดของประเทศและระหว่างประเทศ, การศึกษาระดับสูง, ธุรกิจต่างๆ ที่ทำในชนบทไม่ได้, แหล่งบันเทิง, แหล่งอาหาร, โรงพยาบาลที่ให้บริการครบทุกด้าน ฯลฯ ดังนั้นโดยหน้าที่ใช้สอย เมืองก็มีข้อที่ชนบททำไม่ได้

ความเป็นเมืองยังหมายถึงวิถีชีวิตของคนที่อาศัยในเมือง ซึ่งมีคุณลักษณะที่ต่างจากชนบท เช่นการดูหนัง การช็อปปิ้ง บริโภคนิยม เป็นต้น หากปัจเจกชอบวิถีชีวิตแบบนี้ เมืองก็มีข้อดีเพราะรองรับการใช้ชีวิตแบบนี้

ในความคิดเห็นของคุณวินทร์ คิดว่าการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนั้นมีข้อเสียอย่างไร

เนื่องจากเมืองเป็นศูนย์รวมทั้งธุรกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การบริการ ความบันเทิง ฯลฯ จึงเลี่ยงไม่พ้นที่มันเป็นศูนย์รวมของปัญหาต่างๆ ความแตกต่างระหว่างชนชั้น การแก่งแย่ง มลพิษ อาชญากรรม อบายมุข ขอทาน ความเห็นแก่ตัว การเอาเปรียบกัน ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเมืองมากกว่าชนบท

และหากเลือกได้ คุณอยากจะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหรือชนบท ยกตัวอย่างสถานที่ที่คุณอยากอาศัยอยู่

ทั้งเมืองและชนบทเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นการตั้งคำถามว่าเมืองดีกว่าชนบท หรือชนบทดีกว่าเมืองหรือไม่นั้น จึงไม่ใช่ประเด็น เพราะต่างก็มีหน้าที่ของมัน

สิ่งที่สังคมควรทำก็คือรักษาสมดุลของเมืองกับชนบท นั่นคือสร้างความเจริญและรายได้ในชนบทในระดับพอที่ทำให้คนชนบทไม่อพยพเข้าเมือง แต่ก็ไม่มากจนทำลายวิถีชีวิตแบบพอเพียง ขณะเดียวกันก็ไม่ปล่อยให้ความเจริญในเมืองมากจนทำให้ทุกอย่างกระจุกตัวอยู่ในเมือง ควรกระจายความเจริญออกไป เพื่อให้เมืองมีความเป็น 'ชนบท' หรือธรรมชาติมากพอให้คุณภาพชีวิตคนเมืองดีขึ้น

โดยส่วนตัวผมชอบความสบายแบบเมือง และวิถีชีวิตแบบชนบทผสมกัน!