บทสัมภาษณ์ วินทร์ เลียววาริณ
 
คำถามจากนักศึกษา 2547
 

คำถามจากนักศึกษา

2 มีนาคม 2547

 

ถาม : บริบทแวดล้อม (เช่น การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม ฯลฯ) ส่งผลต่อการเขียนเรื่องสั้น สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน แต่ละเรื่องของท่านหรือไม่ / อย่างไร กรุณาอธิบาย

ตอบ : โดยทั่วไปแล้ว วรรณกรรมมักสะท้อนสังคม ตลอดจนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ไม่ว่าโดยเจตนาของผู้เขียนหรือไม่ รวมเรื่องสั้นชุด สิ่งมีชีวิตที่เรียกคน เป็นการเสนอแนวคิดของปัญหาสังคมในมุมมองที่กว้างกว่าหรืออีกมุมมองหนึ่ง นั่นคือการย้อนไปถึงต้นกำเนิดของคน จักรวาล ซึ่งทำให้เห็นว่าปัญหาของคนหรือสังคมหนึ่ง ๆ นั้นมีความลึกซึ้งมากกว่าปัญหาของปัจเจกหรือสังคมนั้นๆ เท่านั้น การมองมุมนี้ทำให้เรื่องสั้นชุดนี้ไม่ได้สะท้อนสังคมไทยทั้งหมด เพราะหลายเรื่องเป็นการมองสภาวะความเป็นคนมากกว่า เช่น กระถางชะเนียงริมหน้าต่าง, ชู้,  ตุ๊กตา, เพชฌฆาต แม้กระทั่งเรื่อง การหนีของโลกสามใบของ ราษฎร์ เอกเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนเรื่องราวทางการเมืองที่เกิดขึ้นในไทย แต่จริงๆ แล้ว แสดงความเป็นมนุษย์มากกว่า

 

ถาม : โดยภาพรวมแล้วท่านมองว่าเรื่องสั้นที่รวมอยู่ในหนังสือรวมเรื่องสั้น สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน ได้ทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชน (ตามที่ผู้วิจัยได้นิยามไว้) หรือไม่/อย่างไร

ตอบ : จุดประสงค์ของเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการแสดงบทบาทของสื่อมวลชนเป็นอันดับแรก อาจมีบางเรื่องที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนบ้าง เช่น วรรณกรรม 48 ชั่วโมง แต่ไม่ชัดเจนเหมือนหลายๆ เรื่องในชุด อาเพศกำสรวล ซึ่งเล่นเรื่องสื่อมวลชนมากกว่า

 

ถาม : ท่านคิดว่างานเขียนประเภทเรื่องสั้น(ทั่วไป) ได้แสดงบทบาทในฐานะเป็นสื่อมวลชน (ตามที่ผู้วิจัยได้นิยามไว้)มากน้อยเพียงใด / ท่านมองว่าเรื่องสั้น(ทั่วไป) มีข้อจำกัดในการทำหน้าที่สื่อมวลชน(ตามที่ผู้วิจัยได้นิยามไว้) หรือไม่ /อย่างไร

ตอบ : ขึ้นอยู่กับเรื่องสั้นเรื่องนั้น ๆ อย่าลืมว่าเรื่องสั้นเป็นเพียงศิลปะอย่างหนึ่ง นักเขียนไม่มีหน้าที่ต้องรับใช้ความต้องการนี้แต่อย่างใด ส่วนมันจะไปช่วยสะท้อน ยกระดับประเด็นสื่อมวลชนนั้น ถือเป็นผลพลอยได้

 

ถาม : หากมีผู้วิจัยท่านอื่นต้องการทำงานวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยชิ้นนี้ ท่านมองว่าควรจะต่อยอดในเชิงลึก หรือ เพิ่มเติมในส่วนใด

ตอบ : ประเด็นทางปรัชญา

 

ถาม : หากมีผู้วิจัยท่านอื่นต้องการทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสั้น ท่านมองว่ามีประเด็นใดที่ผู้วิจัยควรหยิบยกมาทำการศึกษา

ตอบ : ขึ้นอยู่กับผู้ศึกษาครับ เราสามารถศึกษาทุกสิ่งในโลกนี้ในมุมมองต่างๆ ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นประเด็นเดิมๆ